Norsk versjon lenger ned:

Norse Atlantic Airways and Avinxt sign agreement:

Using green technology and artificial intelligence to reduce emissions and costs

Through a partnership with Avinxt and its giant robot powered by green technology and artificial intelligence, Norse Atlantic Airways intends to reduce its cost and carbon emissions. Supported by Canrig and Siemens, Avinxt is building the world’s largest robot that will potentially replace the current manual and time-consuming processes for de-ice, wash, engine wash and technical inspection of aircraft.

Norse Atlantic Airways’ boasts a fleet of modern and eco-efficient Boeing 787 Dreamliners, and thanks to the airline’s high utilization and cabin configuration, it delivers one of the industry’s lowest per passenger emissions. Norse is continuously looking for ways to make its flights greener and more cost effective, and the partnership with Avinxt has the potential of reducing its carbon footprint by as much as 4 percent.

“The solution from Avinxt is one of several initiatives that can help us reduce our carbon footprint while at the same time reducing our costs. That is a win-win. At Norse Atlantic we are always keen to explore intuitive partners and find solutions to automise and streamline our operations allowing us to be more efficient, punctual and cost-effective, particularly during winter operations,” said Chief Operating Officer Thom-Arne Norheim at Norse Atlantic Airways.

“We are very pleased to partner with an innovative airline like Norse Atlantic Airways. Our first robots will be built at Oslo Airport, but through close collaboration with Norse, we aim to pave the way for launch at Norse’s hub at London Gatwick,” said CEO and Chairman Ove Trøen of Avinxt.

“There is no reason why airports, airlines, the air force and ground handlers should continue with manual, time-consuming and expensive processes, when we can do it faster, better, more environmentally friendly and more cost-effective by using new technology, said Trøen.

Regular exterior washing of aircraft results in less air resistance, consequently reducing fuel burn of up to two per cent. By regularly cleaning the aircraft, the fuselage is less subject to wear and tear, which in turn results in lower maintenance costs. Regular engine wash yields similar benefits. By using cameras and artificial intelligence to "scan" aircraft for damage to the fuselage, Avinxt can identify any damage to the airframe with extreme precision within a few hours, compared to current processes that take up to several weeks.

On-site recycling of toxic glycol

Today, the spoils of toxic glycol from airport operations represent an environmental hazard. Few airports have facilities for collecting and recycling of fluids used for de-icing and washing of aircraft, consequently leading to significant soil and ground water contamination. To meet this challenge, Avinxt will offer on-site collection and recycling of chemicals. Its facility can collect and recycle more than 80 percent of all water and chemicals. Also, by recycling on-site, the need for transportation of used fluids is eliminated.

“Recycling of liquids on site not only reduces the cost for airlines that need to de-ice their planes before take-off, but it also adds significant environmental benefits. Our calculations show that collecting and recycling all liquids used, you can save as much as 1,800 kilos of CO2 per de-icing of a Boeing 787 Dreamliner,” said Trøen.

Ready for launch

After several years of testing and development followed by a preliminary project together with Avinor Oslo Airport, Avinxt will start building the world's largest robot in 2024. The robot removes snow and ice from single-aisle and twin-aisle aircraft, cleans the fuselage and engines, as well as conducts technical inspections of the planes. This is possible through Avinxt's proprietary artificial intelligence software and a collaboration with Siemens and Canrig.

Avinxt has signed a letter of intent with the airlines Widerøe and Norwegian regarding washing, de-icing and technical inspection of aircraft. Widerøe Ground Handling has signed an agreement to be the operator of the robot at OSL. The ground handler Menzies has also signed a letter of intent with the company. Avinxt has previously received funding by the EU Innovation Council, Innovation Norway and the Research Council of Norway.

Avinxt's robot is built to handle everything from larger passenger planes to smaller private planes. Military aircraft will also be able to use the robot.

For more information, please contact

media@avinxt.com

media@flynorse.com

Norsk versjon

 Norse Atlantic Airways og Avinxt inngår avtale:

Vil bruke grønn teknologi og kunstig intelligens for å kutte klimautslipp og kostnader

Ved å ta i bruk verdens største robot fra Avinxt for å fjerne snø og is fra flyene, vaske flyene og motorene og for å gjennomføre teknisk inspeksjon, vil Norse Atlantic Airways redusere klimautslipp og kostnader. Sammen med Canrig og Simens bygger det norske selskapet Avinxt verden største robot basert på grønn teknologi og kunstig intelligens som vil kunne erstatte mange av dagens manuelle og tidkrevende prosesser.

Norse Atlantic Airways har en flåte med moderne og miljøeffektive fly av typen Boeing 787 Dreamliner, og takket være flyselskapets høye utnyttelse og kabinkonfigurasjon, er Norse bransjeledende når det gjelder utslipp per passasjer. Selskapet leter kontinuerlig etter måter å gjøre flyreisene grønnere og mer kostnadseffektive, og partnerskapet med Avinxt har potensial til å redusere karbonavtrykket med så mye som fire prosent.

- Løsningen fra Avinxt er ett av flere tiltak som kan kutte karbonavtrykket vårt, samtidig som kostnadene reduseres. Det er en vinn-vinn. I Norse ønsker vi å jobbe sammen med andre for å finne løsninger som kan automatisere og strømlinjeforme driften vår, slik at vi blir mer effektive, punktlige og kostnadseffektive, sier driftsdirektør Thom-Arne Norheim i Norse Atlantic Airways.

- Vi er veldig glade for å samarbeide med et innovativt flyselskap som Norse Atlantic Airways. Våre første roboter skal bygges på Oslo Lufthavn, men gjennom tett samarbeid med Norse ønsker vi å bane vei for lansering på London Gatwick, der Norse har en stor base, sier administrerende direktør og styreleder Ove Trøen i Avinxt.

- Det er ingen grunn til at flyplasser, flyselskaper, luftforsvaret og selskaper som tilbyr bakketjenester skal fortsette med manuelle, tidkrevende og dyre prosesser, når vi kan gjøre det raskere, bedre, mer miljøvennlig og mer kostnadseffektivt ved å ta i bruk ny teknologi, sier Trøen.

Regelmessig utvendig vask av fly gir mindre luftmotstand, og reduserer bruken av drivstoff på inntil to prosent. Ved å vaske flyet regelmessig blir flykroppen mindre utsatt for slitasje, noe som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Regelmessig motorvask gir lignende fordeler. Ved å bruke kameraer og kunstig intelligens for å "skanne" fly for skader på flykroppen, kan Avinxt identifisere eventuelle skader på flykroppen med ekstrem presisjon i løpet av få timer. I dag kan denne jobben ta opptil flere uker.

Resirkulering av giftig glykol

Når man vasker og fjerner snø og is fra et fly i dag, blir store deler av væsken som brukes liggende igjen på bakken. Det bidrar til forurensing av grunnvann og jord. Få flyplasser har anlegg for innsamling og resirkulering av disse giftige stoffene. Det ønsker Avinxt å gjøre noe med. Derfor tilbyr selskapet innsamling og resirkulering av kjemikalier. Anlegget som bygges sammen med roboten kan samle inn og resirkulere mer enn 80 prosent av alt vann og kjemikalier. Ved resirkulering på stedet elimineres også behovet for transport av brukte væsker.

- Ved å resirkulere giftig glykol og annen væske på stedet, reduserer vi kostnadene for flyselskaper som må fjerne snø og is fra flyene før avgang. I tillegg gir det også betydelige miljøgevinster. Våre beregninger viser at ved å samle inn og resirkulere væsken som brukes, kan man spare så mye som 1800 kilo CO2 per avising av en Boeing 787 Dreamliner, sier Trøen.

Klar for lansering

Etter flere år med testing, utvikling og et forprosjekt sammen med Avinor Oslo Lufthavn, vil Avinxt starte byggingen av verdens største robot i 2024. Roboten fjerner snø og is fra fly, rengjør flykropp og motorer, og gjennomfører teknisk inspeksjon av flyene. Dette er mulig gjennom programvaren for kunstig intelligens fra Avinxt og samarbeidet med teknologiselskapet Siemens og robotprodusenten Canrig.

Avinxt har signert intensjonsavtaler med flyselskapene Widerøe og Norwegian om vask, avising og teknisk inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling har signert avtale om å være operatør av roboten ved OSL. Menzies har også signert en intensjonsavtale med selskapet om å være operatør av roboten ved flere flyplasser. Avinxt har mottatt midler fra EU i, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Roboten fra Avinxt er bygget for å håndtere alt fra større passasjerfly til mindre privatfly. Militære fly vil også kunne bruke roboten.

For mer informasjon eller spørsmål, send oss en e-post:

media@avinxt.com

media@flynorse.com