NORSK VERSJON LENGER NED

Avinxt and the Norwegian Air Force with a letter of intent:

Green technology and artificial intelligence from Avinxt can reduce emissions and costs for the Royal Norwegian Air Force.

By utilizing the world's largest robot from Avinxt for cleaning and removing snow and ice from aircraft, the Norwegian Air Force can decrease climate emissions and costs. The letter of intent recently entered into implies that the Norwegian Air Force can test the automated solution from Avinxt, which will replace many of today's manual and time-consuming processes, contributing to significant climate cuts.

The first robot from Avinxt is expected to be ready for use at Oslo Airport in 2025, and the company is planning to establish its presence at multiple airports to provide services to the Royal Norwegian Air Force.

"We are very pleased to collaborate with the Royal Norwegian Air Force. For us, this is a breakthrough and proof that there is a significant demand for our services from airports, commercial airlines, military aviation, and ground service companies. More and more want to replace manual, time-consuming, and expensive processes with new technology that does the job faster, better, more environmentally friendly, and more cost-effective," says CEO Ove Trøen at Avinxt.

Regular cleaning of the aircraft body reduces air resistance and decreases fuel usage by up to two percent. By washing the aircraft regularly, the body is less prone to wear, leading to lower maintenance costs. Regular engine washing provides similar benefits. By using cameras and artificial intelligence to "scan" aircraft for body damage, Avinxt can identify any damage with extreme precision within a few hours. Today, this task can take up to several weeks.

Recycling of environmentally harmful glycol

When washing and removing snow and ice from an aircraft today, a significant portion of the liquid used remains on the ground, contributing to groundwater and soil pollution. Few airports have facilities for collecting and recycling these toxic substances. Avinxt wants to address this issue by offering the collection and recycling of chemicals. The facility built alongside the robot can collect and recycle more than 80 percent of water and chemicals. On-site recycling also eliminates the need for transporting used liquids.

"By recycling toxic glycol and other liquids on-site, we reduce costs for airlines that need to remove snow and ice from the aircraft before departure. Additionally, it also provides significant environmental gains. Our calculations show that by collecting and recycling the used liquid, one can save over 1000 kilograms per de-icing of a Lockheed C130 Hercules," says Trøen.

Ready for launch

After several years of testing, development, and a pilot project with Avinor Oslo Airport, Avinxt will start building the world's largest robot in 2024. The robot removes snow and ice from aircraft, cleans the aircraft body and engines, and conducts technical inspections of the aircraft. This is made possible through Avinxt's artificial intelligence software and collaboration with technology company Siemens and robot manufacturer Canrig. The agreement with the Norwegian Air Force begins in 2025 with tests at Gardermoen.

"We are committed to testing and adopting new technology that helps reduce our carbon footprint and costs. The solution from Avinxt could be one of several measures that automate and streamline our operations, making us more environmentally friendly and efficient," says Brigadier Kristian Lyssand, chief of the Norwegian Air Force Weapons School.

Avinxt has signed letters of intent with the airlines Norwegian, Norse Atlantic Airways, and Widerøe for cleaning, de-icing, and technical inspection of aircraft. Widerøe Ground Handling has signed an agreement to operate the robot at Oslo Airport. Menzies has also signed a letter of intent with the company to operate the robot at several airports. Avinxt has received funding from the EU Innovation Council, Innovation Norway, and the Norwegian Research Council.

The Avinxt robot is built to handle everything from larger passenger planes to smaller private planes and military aircraft.

For more information or questions, please email us:

media@avinxt.com

Avinxt og Luftforsvaret med intensjonsavtale:

Grønn teknologi og kunstig intelligens fra Avinxt kan kutte utslipp og kostnader for Luftforsvaret

Ved å ta i bruk verdens største robot fra Avinxt for å vaske og fjerne snø og is fra flyene, kan Luftforsvaret redusere klimautslipp og kostnader. Intensjonsavtalen som nå er inngått innebærer at Luftforsvaret kan teste den automatiserte løsningen fra Avinxt, som vil erstatte mange av dagens manuelle og tidkrevende prosesser, samt bidra til betydelige klimakutt.

Den første roboten fra Avinxt forventes å være klar til bruk på Oslo lufthavn i 2025, og selskapet planlegger nå etablering på flere flyplasser for å kunne levere gode tjenester til Luftforsvaret.

- Vi er veldig glade for å kunne samarbeide med Luftforsvaret. For oss er dette et gjennombrudd og et bevis på at det er stort behov for våre tjenester fra flyplasser, kommersielle flyselskaper, militær luftfart og selskaper som tilbyr bakketjenester. Stadig flere ønsker å erstatte manuelle, tidkrevende og dyre prosesser med ny teknologi som gjør jobben raskere, bedre, mer miljøvennlig og mer kostnadseffektiv, sier administrerende direktør Ove Trøen i Avinxt.

Regelmessig vask av flykroppen gir mindre luftmotstand, og reduserer bruken av drivstoff på inntil to prosent. Ved å vaske flyet regelmessig blir flykroppen mindre utsatt for slitasje, noe som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Regelmessig motorvask gir lignende fordeler. Ved å bruke kameraer og kunstig intelligens for å "skanne" fly for skader på flykroppen, kan Avinxt identifisere eventuelle skader på flykroppen med ekstrem presisjon i løpet av få timer. I dag kan denne jobben ta opptil flere uker.

Resirkulering av miljøskadelig glykol

Når man vasker og fjerner snø og is fra et fly i dag, blir store deler av væsken som brukes liggende igjen på bakken. Det bidrar til forurensing av grunnvann og jord. Få flyplasser har anlegg for innsamling og resirkulering av disse giftige stoffene. Det ønsker Avinxt å gjøre noe med. Derfor tilbyr selskapet innsamling og resirkulering av kjemikalier. Anlegget som bygges sammen med roboten kan samle inn og resirkulere mer enn 80 prosent av vann og kjemikalier. Ved resirkulering på stedet elimineres også behovet for transport av brukte væsker.

- Ved å resirkulere giftig glykol og annen væske på stedet, reduserer vi kostnadene for flyselskaper som må fjerne snø og is fra flyene før avgang. I tillegg gir det også betydelige miljøgevinster. Våre beregninger viser at ved å samle inn og resirkulere væsken som brukes, kan man spare vel 1000 kilo per avising av en Lockheed C130 Hercules, sier Trøen.

Klar for lansering

Etter flere år med testing, utvikling og et forprosjekt sammen med Avinor Oslo Lufthavn, vil Avinxt starte byggingen av verdens største robot i 2024. Roboten fjerner snø og is fra fly, rengjør flykropp og motorer, og gjennomfører teknisk inspeksjon av flyene. Dette er mulig gjennom programvaren for kunstig intelligens fra Avinxt og samarbeidet med teknologiselskapet Siemens og robotprodusenten Canrig. Avtalen med Luftforsvaret starter i 2025 med tester på Gardermoen.

- Vi er opptatt av å teste og ta i bruk ny teknologi som bidrar til å redusere vårt klimaavtrykk og våre kostnader. Løsningen fra Avinxt kan være ett av flere tiltak som automatiserer og strømlinjeformer driften vår, slik at vi kan bli mer miljøvennlige og mer effektive, sier brigader Kristian Lyssand, sjef for Luftforsvarets Våpenskole.

Avinxt har signert intensjonsavtaler med flyselskapene Norwegian, Norse Atlantic Airways og Widerøe om vask, avising og teknisk inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling har signert avtale om å være operatør av roboten ved OSL. Menzies har også signert en intensjonsavtale med selskapet om å være operatør av roboten ved flere flyplasser. Avinxt har mottatt midler fra EU Innovation Council, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Roboten fra Avinxt er bygget for å håndtere alt fra større passasjerfly til mindre privatfly og militære fly.

For mer informasjon eller spørsmål, send oss en e-post:

media@avinxt.com